ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sunday

หน้า: [1]
1


หลักเกณฑ์การประกวด MISS FOOD BEAUTY QUEEN
(สาวประเภทสอง)
23 ตุลาคม 2558
………………………………………………………
1. รับสมัครสาวประเภทสอง อายุ 18 – 25 ปี
2. ผเู้ขา้ประกวดตอ้งส่งในนามร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม FOOD SAFETY ของอ าเภอปลวกแดง
หากเป็นหา้งร้าน หรือบริษัท ให้ม้ีร้านคา้เขา้ร่วมในการส่งเข้าประกวด 1 ร้าน หากไม่มีให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันยื่นใบสมัคร
3. ร้านอาหารที่ส่งเขา้ประกวดสามารถร่วมกันได้ไม่เกิน 5 ร้าน ต่อผู้เข้าประกวด 1 ท่าน

4. ผเู้ข้ราประกวดอาศยัอยู่ในพ้ืนที่ใดก็ได้ไม่จำกัด

5. ชุดเข้าประกวด เป็นชุดสวยงาม ไม่จำกัดสีและแบบ รองเท้าตามความเหมาะสม

6. หลักฐานในการสมีีคร มีดังต่อไปน้ี
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วข้ึนไป จำนวน 1 รูป
- ใบสมัครของเทศบาล พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* เบอร์โทรศัพท์ผู้ประกวด และผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ในวันประกวด

7. เปิดรับสมคัรตั้งบักนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยสมัครได้ที่สไนักงานเทศบาลตไบลบ้านปลวกแดง เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ในวันราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-659246
e-Mail SIRIPORN.JANON@GMAIL.COM , naparukguy_suwan@hotmail.co.th

8. ผเู้ข้าร่วมประกวดหรือตัวแทนต้องงเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด และการตัดสินการประกวด
พร้อมจับหมายเลขในการประกวดโดยพร้อมเพรียงกนัวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.หากท่านใดไม่เข้ารับฟังหรือส่งตัวแทน
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในการประกวดคณะกรรมการกองการประกวดจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ท้งัสิ้น

9. เกณฑ์การใหค้ะแนน 150 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
- บุคลิกภาพ (หนา้ตา , หุ่น ,การเดิน ,การพูด ,กิริยา,มารยาท) 40 คะแนน
- ปฎิภาณไหวพริบ 30 คะแนน
-ความสามารถพิเศษ 30 คะแนน
-ความสวยงามของชุด 50 คะแนน
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. รางวัลในการประกวด MISS FOOD BEAUTY QUEEN มีดังต่อไปน้ี
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, สายสะพาย
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลรองชนะเลศอันอับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวลัแต่งกายสวยงาม เงินรางวัล 3,000 บาท
-รางวัล พยายามสวย เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลขวัญใจ MISS FOOD BEAUTY QUEEN เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
* รางวัลขวัญใจ จะตัดสินโดยนับคะแนนจากดอกไม้ที่ได้รับการเชียร์ของผู้เข้าประกวด

11. การประกวดบนเวทีจัดประกวดในคืนที่ 23 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งขั้นตอนในการเดินข้ึนเวทีประกวดออกเป็น 4 รอบ ดงัน้ี
รอบที่ 1 แนะนำตัวผู้เข้าประกวด
รอบที่ 2 การสัมภาษณ์และตอบคำถาม
รอบที่ 3 แสดงความสามารถ
รอบที่ 4 ตัดสินการประกวด
(ขั้นตอนการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับจำนวนผเู้ข้าประกวด)

ในวันประกวดให้ผู้เข้าประกวดไปลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองในเวลา 18.00 น.
(ถ้ามาหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการจะตัดคะแนนผู้เข้าประกวด)

2
 

รับสมัครประกวดสาวประเภทสองไม่จำกัดภูมิลำเนา
ประกวด Miss Charity World 2015
ประกวด 24 พฤศจิกายน 2558

5


ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าประกวดนายทหารในงานตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสต้น ร.5 ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การประกวดนายทหาร

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 18-30 ปี
2. สถานภาพโสด
3. ส่วนสูงตั้งแต่ 170 ซม.ขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี
5. ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปุถ่ายขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รป

การแต่งกาย
ชุดไทยสมัย ร.5

รับสมัตร 20 คนเท่านั้น(ครบ 20 คนปิดรับสมัครทันที)

เงินรางวัล
ชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท
รองอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท
รองอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท
ขวัญใจประชาชน เงินสด 2,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อบต.นครสวรรค์ตก 056-245238

6
กำหนดการจัดงาน "ย้อนรอยเสด็จประพาสต้นวัดเขาดินใต้ ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2558

มีกิจกรรมให้ร่วมชม เชียร์ และร่วมสนุกสนานมากมาย เช่น
-ขบวนแห่รถบุพชาติ ของแต่ละหมู่บ้าน ตกแต่งกันอย่างสวยงามตระการตา
-จัดรำวงย้อนยุค โดยสาวงามจากแต่ละหมู่บ้านส่งเข้าประกวด (รับประกันความสนุกแน่นอน)
-ประกวดร้องเพลงรุ่นเยาวชน
-ประกวดธิดานาทาสรุ่นเล็ก (เด็ก อายุ 5-9 ปี)
-ประกวดธิดานางทาสรุ่นทั่วไป
ประกวดประชันพลุ ระดับประเทศ 4 จังหวัด (การันตีความยิ่งใหญ่ และสวยงาม)
-ประกวดแข่งขันร้อยมาลัย
-ประกวดไก่ชน ประเภทสวยงาม
-ประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮง
พร้อมทั้งมีซุ้มต่างๆ เช่น
-ซุ้มประมูลของรักของหวง ของบรรดาผู้บริหาร ,ส.อบต ทุกท่าน ผู้ใหญ่บ้าน และของพนักงาน อบต.เขาดินทุกคน
-ซุ้มภาพเก่าเล่าเรื่อง เป็นภาพที่เก่าและหาดูได้ยากมากๆ
-ตลาดนัดโบราณย้อนยุค
-ซุ้มขายเสื้อที่ระลึก
งานนี้ห้ามพลาด มาร่วมงานกันเยอะ ๆ นะครับ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม"ประกวดธิดานางทาส"ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การประกวดธิดานางทาส ประจำปี 2558
1. สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ชั้น 2) โทร 056-217702-3
2. รับสมัครระหว่างวันที่ 3-20 สิงหาคม 2558 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3. คัดเลือกรอบ 10 คน (หน้าสด แต่งกายชุดสุภาพ)
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น . ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และผู้เข้ารอบเข้าพักเก็บตัว ณ สถานที่พักบึงบอระเพ็ด ในคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2558
4. ถ่ายทำวีดีทัศน์ ณ บึงบอระเพ็ด และตำบลเขาดิน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558
5. วันประกวดรอบตัดสิน 30 สิงหาคม 2558 ณ เวทีการประกวด รายงานตัวลงทะเบียน เวลา 18.00 น.
ณ.วัดเขาดินใต้ การแต่งกายชุดนางทาส (กองประกวดเตรียมไว้ให้ตามแบบที่กำหนด)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- เป็นสาวโสด อายุระหว่าง 18-25 ปี
- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 ภาพ
- ไม่จำกัดภูมิลำเนา

รางวัลการประกวด
ธิดานางทาส 10,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสพาย
รองอันดับ 1 5,000 บาท สายสะพาย
รองอันดับ 2 3,000 บาท สายสะพาย
ขวัญใจมหาชน ครึ่งหนึ่งของเงินขายธงพร้อมสายสะพาย

สอบถามเพิ่มเติมที่
อบต.เขาดิน 056-207702-3

หมายเหตุ
สำหรับธิดานางทาสรุ่นเด็กรับเฉพาะพื้นที่

หน้า: [1]
webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines