ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Webmaster

หน้า: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 123
1696
ธิดาช้างน้ำผึ้ง 2557 (ประเภทสอง)
ณ เวทีลานจอดรถสวนสาธารณะตลาดบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ


ชนะเลิศ หมายเลข 11 น้องต้องตา
รองอันดับ 1 หมายเลข 5 น้องฟองเบียร์
รองอันดับ 2 หมายเลข 21 น้องแป้งหอม
ขวัญใจประชาชน หมายเลข 12 น้องข้าวโอ๊ด
รางวัลเฮฟวี่เวท หมายเลข 2 น้องโนเน่  (น้ำหนัก 186 กก
รับตำแหน่ง

 ::) ::)
 ::) ::)
นางงามรุ่นพี่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆๆ


1698
การประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ 2557
กิจกรรม ต่างๆ ณ ตึกกระทรวงวัฒนธรรมในชุดไทย 9 รัชกาล
วันที่ 19 เมษายน 2557


 ::) ::) ::)


 ::) ::) ::) ::)

1700
รอบซ้อมเดิน นางสงกรานต์ 2557 + หนุ่มลอยชาย 2557 พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2557
ณ.เวทีประกวดบริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง
 ค่ำวันที่ 17 เมษายน 2557
 ::) ::) ::) ::) ::)ภาพงานหนุ่มลอยชาย
 ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)img]http://www.picdee.com/images/2014/04/18/DSC10743ev2z.jpg[/img]

 ::) ::) ::) ::) ::) ::)

]]

]
[


]
]
[
]1701
การประกวดธิดาจำแลงวัดไทรย้อย งานฉลองสร้างโบสถ์
ณ วัดไทรย้อย บ. โสกเดื่อ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
คืนวันที่1 เม.ย.  57

ที่1 มัดไหม
ที่ 2 แจ็คกี้
ที่3 จีจี้
ที่4 โบว์
ที่5 สมศรี
ขวัญใจประชาชน มัดไหม
แต่งกายงาม น้ำฟ้า

ขอบคุณภาพ จากอาท และ   flukeque make up artist


 
1702
นางสงกรานต์บ้านหมี่จำแลง 2557
(ค่ำคืน 10 เม.ย .57)
ณ วัดปฐมพานิช อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชนะเลิศ น้องฟ้า
รองอันดับ1 น้องปังปอน
รองอันดับ2 น้องจีจี้
รองอันดับ3 น้องใบบัว
รองดันดับ4 น้องแยม
 ::) ::) ::) ::)
[


[
]


 ::) ::) ::) ::) ::) ::)รับรางวัล
รางวัลพิเศษต่างๆๆภายในงาน


 ::) ::) ::) ::)
ผู้เข้าประกวดทั้งหมด 19 ท่าน ::) ::) ::) ::)

คลิปวีดีโอ นางสงกรานต์บ้านหมี่ จำแลง 2557

https://www.youtube.com/watch?v=DQXyWWwDMrY

1704

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้มีการประกวดธิดากระยาสารท


 ::) ::) ::) ::) ::) ::)


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านยาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดธิดากระยาสารท
เนื่องใน งานเปิดตำนานกระยาสารทของดีบ้านยาง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2557

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านยาง ได้กำหนดจัดงานเปิดตำนานกระยาสารทของดีบ้านยาง ครั้งที่ 5
ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้มีการประกวดธิดากระยาสารท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เทศบาลตำบลบ้านยางจึงได้วาง หลักเกณฑ์การประกวดธิดากระยาสารท ไว้ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นสุภาพสตรี มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกวด ไม่จำกัดภูมิลำเนา
1.3 มีสถานภาพโสด
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เสพหรือข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง
และร่วมธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเสมอมา
1.5 มีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจางดงาม มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และท้องถิ่น ตลอดจนมีความสามารถ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

2. จำนวนผู้เข้าประกวด
จำนวนผู้เข้าประกวด ได้กำหนดไว้ไม่เกิน 25 คน แยกเป็น
2.1 ตัวแทนจากร้านกระยาสารทในพื้นที่ จานวน 9 คน
2.2 บุคคลทั่วไป จำนวน 16 คน

3. หลักฐานในการสมัคร
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
3.3 รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจน (ครึ่งตัว) ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
3.4 แบบฟอร์มใบสมัครของกองประกวด จำนวน 1 ชุด
3.5 เงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (ในวันประกวดเฉพาะผู้สมัครที่มารายงาน
ตัวภายในกำหนดเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน)
(หมายเหตุ หลักฐานในการสมัครไม่ครบ ทางเทศบาลจะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

4. การรับสมัครการประกวด
4.1 เปิดรับสมัครผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่
10 – 30 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. เฉพาะในวันราชการเท่านั้น (ไม่รับสมัครหน้างานประกวด)
เว้นแต่เมื่อครบจำนวนที่กำหนดเทศบาลจะปิดการรับสมัครทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
4.2 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือตัวแทน ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
4.3 การตัดสินของคณะกรรมการที่เทศบาลตำบลบ้านยางแต่งตั้ง หรือมอบหมาย
ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใดจะประท้วง หรือคัดค้านการตัดสินมิได้
ทั้งนี้ โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านยาง โทรศัพท์ 036-725110 หรือทาง www.banyangcity.go.th

5. การแต่งกาย และอื่น ๆ
5.1 ผู้เข้าประกวดต้องเดินโชว์ตัวด้วย ชุดวัฒนธรรมไท – ยวน แบบเกาะอก
แนวทางตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด เพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แต่งหน้าทำผม
และใส่เครื่องประดับได้ตามความเหมาะสม
5.2 ในวันประกวดวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผู้เข้าประกวดต้อง มารายงานตัว
ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น. เท่านั้น ณ เวทีการประกวด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบล บ้านยาง
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (มาช้ากว่าเวลาที่กำหนด มีสิทธิขึ้นประกวด แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสมัครคืน)
5.3 การจับฉลากลำดับของผู้เข้าประกวด จะจับฉลากต่อเมื่อครบกำหนดเวลา
รายงานตัวแล้ว (ผู้มารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะได้ลำดับถัดไป)
5.4 การประกวด เริ่มรอบแรกเวลา 19.00 น. กรุณาตรงต่อเวลา (คณะกรรมการ
ต้องตัดสินก่อนเวลา 21.30 น.)
5.5 การรับหรือไม่รับสมัครผู้ใด ให้เป็นสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านยาง และถือเป็น
ที่สุดผู้ใดจะประท้วง หรือคัดค้านมิได้
(กำหนดเวลาการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

6. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังนี้
- ความสวยงาม ความถูกต้องของการแต่งกาย ตามประเพณีไทยที่กำหนด 40 คะแนน
- ความสวยงาม ความน่ารัก ใบหน้า ผิวพรรณ 20 คะแนน
- ท่วงที กิริยา มารยาท 20 คะแนน
- ความกล้าแสดงออก การตอบคำถาม ไหวพริบปฏิภาณ 20 คะแนน
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ขาดในการกำหนดวิธีก
ารตัดสิน

7. รางวัลสำหรับการประกวด
7.1 รางวัลชนะเลิศ “ธิดากระยาสารท ประจำปี 2557 ได้รับเงินรางวัล 10,000
บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
7.2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
7.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
7.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
7.6 รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อม
ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง


 ::) ::) ::) ::) ::) ::)


1705
ขอขอบคุณภาพสวยๆๆๆ จากช่างภาพสองท่านที่ให้เกียรติมาถ่ายภาพในการประกวดครั้งนี้

1.ขอบพระคุณ คุณจิก ( กฤช ยอดเดชา )
และติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/klitphotoandmakeup?ref=ts&fref=ts
2.ขอบคุณ น้องบอส ( ภูวินท์ อรรถตราสิงห์ )
และติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/minesins?ref=ts&fref=ts
3. ภาพจากพี่แองจี้ คนเดิม


Miss Perfect Angel 2014
ชนะเลิศ ปรียาลักษณ์ เสถียรบุญ น้อง เนิร์ส
รองอันดับ 1 วิรัลพัชร สิทธิโชคธรรม น้อง รัล
รองอันดับ 2 ภัทรวรินทร์ บุญประเสริฐ น้อง ชะเอม
โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ 8 เม.ย .57

 ::) ::) ::) ::)
ภาพชุดกีฬา รอหน่อยจะมาลงอีกรอบจะ[1


[


[
[

[

2
]
[
[


3[


รางวัลพิเศษ

17 สาวงามในชุดราตรี[[
[


[

 ::) ::) ::) ::)
รับตำแหน่ง
 ::) ::) ::)A
 ::) ::)

[


]
 ::) ::) ::)1706
งานแถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ตำบลบางน้ำผึ้ง 2557
หรรษามหาสงกรานต์ปาน้ำผึ้ง
แถลงข่าวการประกวดธิดาช้างน้ำผึ้ง
ณ.ตลาดบางน้ำผึ้ง จ. สมุทรปราการ 6 เม.ย.57
รอบตัดสินจะมีขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ ตลาดบางน้ำผึ้ง


 ::) ::) ::) ::)
11

10

 ::) ::) ::)
 ::) ::) ::) ::) ::)

ธิดาช้างน้ำผึ้ง 2556
]


ธิดาช้างน้ำผึ้ง 2555

ธิดาช้างน้ำผึ้ง 2554
54


ธิดาช้างน้ำผึ้ง 2553
[53


ธิดาช้างน้ำผึ้ง 2552


1707
Miss Queen Welcome U.D. Pub 2014
ณ ร้านWelcome U.D. Pub จ.อุดรธานี
คืนวันที่  4 เม.ย. 57

ที่1 ใบหม่อน
ที่2 เนิส
ที่3 ปอย
ที่4 กานพู
ที่5 โบว์

เครดิตภาพ  flukeque make up artist[/b]


1708
งานประกวด นางฟ้าจำแลง 2557 เขตดินแดง
5 เม.ย. 57
ชนะเลิศ น้องโรส
รองอันดับ1 น้องใบบัว
รองอันดับ2 น้องปังปอน
รองอันดับ 3 น้องบาบาร่า
รองอันดับ 3 น้องฟองเบียร์
รอง3 มี 2 ท่านคะ คะแนนเท่ากัน

10
 ::) ::) ::)

3


 ::) ::) ::) ::)


 ::) ::) ::)
 ::) ::) ::) ::) ::) ::)

ผู้เข้าประกวด
ประเภทพยายามสวย


ประเภทจัมโบ้ ::) ::) ::) ::)


1709
การประกวดธิดาจำแลงเสิงสาง 2557
 งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 คืนวันที่ 25 มีนาคม 2557


ชนะเลิศ มดแดง
รองอันดับ1 เบียร์
รองอันดับ2 หนูดำ
รองอันดับ3 โบว์
รองอันดับ4  แชมป์
แต่งกายยอดเยี่ยม โบว์

เครดิตภาพ  flukeque make up artist

[

1710
สายสะพาย  สายสะพายนางงาม/ คุณภาพดี /งานปัก/ ราคาประหยัด
สายสะพายนางงาม+ สายสะพายสำหรับผู้ชาย งานปักคะ

Sash

สายสะพายนางาม งานปัก  สั่งล่วงหน้านะคะ
Line: missangiedvd
โทร.  0876758869

#สายสะพายนางงาม #สายสะพายราคาถูกเมื่อท่านชำระเงิน จะเริ่มผลิตงานคะ 

1.งานปักด้วยคอมพิวเตอร์ คะ
2.ปักด้วยดิ้นเงิน/ ดิ้นทอง/ หรือสีอื่นๆ ตามที่ลูกค้าเลือก
3. ราคา เริ่มต้นที่ เส้นละ 750 บาท เฉพาะผ้ากำมะหยี่ ไม่รวมค่าบล๊อกโลโก้ หน่วยงานที่จักปัก คะ
   ส่วนสายอื่นๆๆ ลองสอบถามดูคะ ราคาต่างกัน บางสาย ราคา หลัก 1000 ขึ้นก็มีคะ แล้วแต่แบบ
 
5. รับออร์เดอร์ต่อเมื่อ คณชำระเงิน /สั่งงานล่วงหน้าก่อน 7 วันจะดีมากๆคะ
6. ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 60 บาท แบบลงทะเบียน (เฉพาะในประเทศไทย)
    และส่งแบบด่วน EMS เริ่มต้น 100 บาท  (เฉพาะในประเทศไทย)

 ::) ::
   ID LINE :   missangiedvd
  ID LINE :   0876758869
 ::) ::) ::) ::)Miss Tourism Queen International 2018 Final

 
6

3


2

 ::)

 ::)


Miss All Nation 201755 ::) ::) ::)

Mister supranational thailand 2017


Final ::)33

นางสาวเชียงราย60


ชมพู่หวาน 5966 ::) ::) ขายตรง จีน

รองแกรนด์

 ::) ::)


Miss Grand


 ::) ::)1

Mr. Gay World Thailand


One Man Grand Siam 2016


 ::)
คิวอาร์โค้ด LINE

 ::)
    ติดต่อคุณแองจี้-  087-675-8869
    อีเมลล์ -       missangiedvd@yahoo.com
    Facebook-   MissAngie BeautyQueen


สายสะพายนางสาวไทย ๒๕๕๙
55 ::) ::)
สายสายสะพาย รางวัลพิเศษ นางสาวไทย ๒๕๕๙


 ::) ::)
สายสะพายผู้เข้าประกวด นางสาวไทย 2559


 ::) ::) ::) ::)
22

หน้า: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 123
webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines