ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

สมัครกันเลย การประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2561

อ่าน 3440 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

การประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2561

Miss Thinn Thai Ngarm  นางสาวถิ่นไทยงาม
มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ไปกับเรา  คนต่อไป อาจเป็นคุณ“นางสาวถิ่นไทยงาม 2561”


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ระเบียบการการสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม 2561
http://missthinnthaingarm.com/index.php/terms-conditions/

วัตถุประสงค์การประกวด
- เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี พุทธศักราช 2561”
- เพื่อให้เป็นเวทีการประกวดสาวงามในระดับจังหวัดให้เข้าสู่ในระดับประเทศและสากลต่อไป
- เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถ


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ณ.วันที่เปิดรับใบสมัครและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
- ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการมงคลสมรส,งานเลี้ยงฉลองสมรส, งานมงคลสมรสจดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ ฉันท์สามีภรรยารวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
- ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิการถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมไม่ยอมรับ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับความงาม


เงื่อนไขการประกวด
- ในกรณีที่ผู้เข้าประกวด อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยลงนามให้ความยินยอมให้เข้ารับการประกวด
- ผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งรองนางสาวถิ่นไทยงาม ต้องพ้นวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2561 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ การดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
หากผู้ประกวดมีความประสงค์จะถอนตัว ต้องแจ้งกับกองประกวดภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา
ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรมของกองประกวด หากผู้เข้าประกวดขอถอนตัวระหว่างระยะเวลาการทำกิจกรรมของกองประกวด ผู้จัดการประกวดจะถือว่าผู้เข้าประกวดทำความเสียหายให้กับทางกองประกวด และจะมีความผิดทางแพ่ง โดยผู้เข้าประกวดยินยอมให้กองประกวดปรับในอัตราเทียบเท่ากับเงินรางวัลสูงสุดของการประกวดในครั้งนี้ และผู้เข้าประกวดรับทราบว่าผู้เข้าประกวดอาจถูกกองประกวดฟ้องร้อง เพื่อเรียกค่าเสียหายใดๆได้
- ผู้เข้าประกวดตกลงว่า การที่ผู้เข้าประกวดได้รับคัดเลือกจากการประกวดเพื่อให้ผู้จัดประกวดสามารถให้ผู้คัดเลือกเข้าประกวดปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้จัดการ ประกวดกำหนด เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกวดและผู้เข้าประกวด หากผู้จัดการประกวดขอให้ผู้เข้าประกวดเข้าร่วมการบันทึกการให้สัมภาษณ์ การโฆษณา การแสดงตัวต่อสื่อมวลชน การบันทึกภาพใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด ผู้เข้าประกวดยินยอมตกลงและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ดังกล่าวกับทางผู้จัดประกวดให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
- ผู้เข้าประกวดตกลงว่า ในการบันทึกกิจกรรมการสัมภาษณ์ หรือกิจกรรมอื่นๆของผู้จัดประกวด ผู้จัดประกวดสามารถใช้ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆก็ตามของผู้เข้าประกวด ในการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชนได้
- ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม การเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมเก็บตัวการประกวดตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายของการประกวดให้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี
- ผู้เข้าประกวดตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด หรือถ่ายทำกิจกรรมใดๆก็ตามของทางกองประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องรักษาเป็นความลับของกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามทั้งหมด ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลของทางกองประกวด
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลา 1 ปีกับทางผู้จัดการประกวด หากผู้ดำรงตำแหน่งขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีเหตุขัดข้อง ที่ทำให้กองประกวดเสียหาย ผู้จัดการการประกวดสามารถเรียกผู้เข้าประกวดรองชนะเลิศหรือตำแหน่งถัดไป เข้าสวมสิทธิแทนที่ผู้ชนะการประกวดดังกล่าวได้ และผู้รับตำแหน่งจะต้องคืนรางวัลทั้งหมดแก่ผู้จัดการประนางสาวถิ่นไทยงาม
- ผู้เข้าประกวดขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้เข้าประกวด ที่ใช้ในการสมัครและได้เปิดเผยให้กับทางผู้จัดการประกวดทราบ ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
- ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กฎ กติการวมทั้งการยกเลิกการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้เข้าผู้ประกวดทราบล่วงหน้า


เอกสารรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา(ถ้ากำลังศึกษาอยู่) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดทางการ) ไม่เกิน 3 เดือน
- รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
- รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
- ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าประกวดมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าประกวดมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


กำหนดการการรับสมัคร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 -15 ธันวาคม 2560
รับสมัครทาง Website และ สมัครด้วยตนเองที่บีบี คลินิก ทุกสาขาในกรุงเทพฯ และที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ จ.เชียงราย

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
รอบคัดเลือก และประกาศผลผู้เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย สถานที่ โรงแรม S31 สุขุมวิทซอย 31
08.30–10.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
11.00–16.00 น.คัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือ 40 คนสุดท้าย
17.00 น.ประกาศผลผู้เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 - สัมภาษณ์ผู้ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายพร้อมทำสัญญากับทางกองประกวด  ณ บีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11

วันที่ 15 มกราคม 2561 - เดินทางไปทำกิจกรรมการเก็บตัวที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 มกราคม 2561 - ทำกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 มกราคม 2561 - ทำกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวดและประกวดขวัญใจโคราช

วันที่ 18 มกราคม 2561 - ถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ (ชุดว่ายน้ำ) และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 19-20 มกราคม 2561 - ทำกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มกราคม 2561 - รอบตัดสินการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2561 ณ Ultra Arena Show DC Rama9


รอบคัดเลือกและประกาศผลผู้เข้าประกวด วันที่ 16 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมในรอบคัดเลือก ดังนี้
- รองเท้าส้นสูงเปิดหน้า ความสูงไม่เกิน 5 นิ้ว
- กางเกงขาสั้นสีดำเข้ารูป
- เสื้อกล้ามสีขาว

กิจกรรมการเก็บตัว
สิ่งที่ผู้เข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจะต้องเตรียม ดังนี้
- รองเท้าผ้าใบ
- รองเท้าส้นสูงไม่เกิน 5 นิ้ว
- กางเกงสีดำรัดรูป
หมายเหตุ กิจกรรมการเก็บตัวจะมีช่างแต่งหน้า ทำผม ประจำกองประกวดให้ผู้เข้ารับการประกวดทั้งหมด

วันที่ 20 มกราคม 2561 กิจกรรมการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
ชุดที่ใส่ในวันประกวด
- ชุดว่ายน้ำย้อนยุค (เป็นชุดของทางกองประกวด)
- ชุดว่ายน้ำ (เป็นชุดของทางกองประกวด)
- ชุดราตรี (ทางผู้เข้าประกวดจะต้องนำมาเอง)
- ชุดว่ายน้ำในธีม Tip Angels (สำหรับผู้ที่เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย เป็นชุดของทางกองประกวด)
- ชุดราตรี (สำหรับผู้ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย เป็นชุดของทางกองประกวด)
- รองเท้าคัชชูสีดำด้าน ความสูงไม่เกิน 4 นิ้ว (ทางผู้เข้าประกวดจะต้องนำมาเอง)
หมายเหตุ ในวันประกวดรอบตัดสินผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งหน้าทำผมเอง


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


รางวัลของผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2561
http://missthinnthaingarm.com/index.php/award/


1. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
- เงินรางวัล 500,000 บาท
- มงกุฎเพชร มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำตำแหน่ง
- รถยนต์ Mitsubishi mirage มูลค่ากว่า 500,000 บาท
- ประกันชีวิต จากทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 1,000,000 บาท
- ประกันภัยและอุบัติเหตุ จากทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 1,000,000 บาท
- Presenter BB Clinic 1 ปี

2. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ1 นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
- เงินรางวัล 200,000 บาท
- ถ้วยรางวัล และสายสะพายประจำตำแหน่ง
- Gift Vouchers จากบีบีคลินิกมูลค่า 20,000 บาท

3. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ2 นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561 (3 รางวัล)
- เงินรางวัล 100,000 บาท
- ถ้วยรางวัล และสายสะพายประจำตำแหน่ง
- Gift Vouchers จากบีบีคลินิกมูลค่า 20,000 บาท

4. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพ นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง

5. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามมิตรภาพ นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง

6. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามผิวสวย นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง

7. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Popular Vote นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง

8. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Top Model นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง

9. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Best Costume นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำตำแหน่ง

10. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจโคราช นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำตำแหน่ง

11. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 40 คน นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท

12. ผู้ที่เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2561
เงินรางวัลคนละ 15,000 บาท

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ลงทะเบียนเข้าประกวด และติดตามความเคลื่อนไหวประกวดได้ที่
http://missthinnthaingarm.com/
ขาย cd dvd การประกวดนางงาม

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines