ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

งานแถลงข่าว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ครั้งที่1

อ่าน 939 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 รั บสมัครวันอาทิตย์ที่27 พฤษภาคมเ พียงวันเดียว เฟ้นหาสาวงามที่ พร้อมทั้งความสวย-โดดเด่น เป็นต้ นแบบผู้หญิงรุ่นใหม่ เป็นตัวแทน ประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018

ช่อง 33 HD ถ่ายทอดรอบตัดสินจากพารากอนฮ อลล์ 30มิถุนายน

 

27 เมษายน 2561 อาคารมาลีนนท์  2 ช่อง 3 :- คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์  ประธานอำนวยการกองป ระกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ จั ดแถลงข่าวการจัดประกวด “มิสยูนิ เวิร์สไทยแลนด์ 2018” ครั้งที่  1 เพื่อคัดเลือกสาวงามไปประกวด  มิสยูนิเวิร์สประจำปี 2018  โดยได้กล่าวถึงรายละเอียด การรับสมัครสาวงามร่วมประกวดฯใน ปีนี้ว่า

 

​ปีนี้กองประกวดฯจะเฟ้ นหาสาวงามที่มีทั้งความสวย มีบุคลิกโดดเด่น มีทัศนคติ ในการมองโลกและการดำเนิน ชีวิตที่ดี ตามแนวคิดหลักของการประกวดมิสยู นิเวิร์ส คือ Confidently Beautiful ทั้งยังเป็นสาวงามที่ พร้อมจะสื่อถึง พลังของผู้หญิง Empowered Women สามารถเป็นต้นแบบและแรงบั นดาลให้ผู้หญิงยุคใหม่ที่นับวั นจะมีบทบาท มากขึ้นในสังคมโลก

 

​ผู้สมัครต้องมีอายุ ตั้งแต่ 18  ถึง 27 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เฉพาะผู้ที่มีคุ ณสมบัติเหมาะสม และรับสมัครเพี ยงวันเดียว ในวันอาทิตย์ที่ 27พ ฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ในกรณีที่ผู้สมั ครอายุ ต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเพื่ อให้ความ ยินยอม

กองประกวดฯ แนะนำให้ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมั ครที่ www.missuniversethailnd. com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และแสดงตนยื่นใบสมัคร พร้ อมเอกสารที่ระบุในวันรับสมัคร

 

ประธานอำนวยการกองประกวดฯ ยั งกล่าวด้วยว่า การรับสมัครในวันอาทิตย์ที่ 27  พฤษาภคมนั้น นอกจาก ผู้สมัครจะต้องเตรี ยมเอกสารตามระบุให้พร้อมแล้ว ยั งควรเตรียมตัวสำหรับ Presentati onTest ซึ่งเกณฑ์การ คัดเลื อกจะพิจารณา การเดิน ท่วงท่า บุ คลิกภาพ การพูดนำเสนอตนเอง และการแต่ งกายที่สะท้อนบุคลิกภาพ ของแต่ ละคน คณะกรรมการคัดเลือกในวันรั บสมัครประกอบด้วยนางงามครอบครัว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีก่อนๆ  และนางสาวไทยที่ล้วนเคยสร้างชื่ อเสียงให้ประเทศไทยหลายท่าน มาร่ วมเป็นผู้คัดเลือกผู้สมั ครรอบแรก เพื่อเข้าสู่รอบ Attit ude Interview โดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจะสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุ นายน 2561

ผู้เข้ารอบ 40 คนจะเดินทางด้ วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เพื่ อเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวั ดกระบี่ ในวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2561 เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่ วมกัน ศึกษาวัฒนธรรม และสัมผัสแหล่งท่ องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจั งหวัดกระบี่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของVTR ประชาสัมพันธ์จังหวัด

 

ก่อนเดินทางไปจังหวัดกระบี่ กองประกวดฯ ได้จัดกิจกรรม อบรม เชิงปฏิบัติ การ (work shop) เพื่อสร้างความ พร้อมด้านต่ างๆให้ผู้เข้าประกวดและเปิ ดโอกาส ให้ผู้เข้าประกวดฯทัศนศึกษา สถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

​การประกวดรอบชุดว่ายน้ำจะมีในวั นศุกร์ที่ 15มิถุนายน เวลา 19. 00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยเปิดให้สื่ อมวลชนและผู้สนใจเข้าชม สามารถ  ติดตามรายละเอียดได้ที่www. missuniversethailnd.com และ Of ficial Facebook ของกองประกวดฯต่ อไป

 

 

 

 

 

การประกวดรอบ Preliminary จัดในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น.  ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ เพื่อให้คณะกรรมการ ตัดสินเก็บคะแนนในชุดว่ายน้ำ และชุดราตรี  โดยเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าชม ตามมาตรฐานการประกวด มิสยูนิเวิร์ส

ส่วนการประกวดฯรอบตัดสินจะจัดขึ้ นใน วันเสาร์ที่  30 มิถุนายน  2561  ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1 และ 2 โดยสถานีวิทยุโทร ทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะถ่ายทอด ผ่านช่อง 3 HD ช่อง 33 ตั้งแต่เวลา 22.45 น.หลั งจบละครภาคค่ำ เป็นเวลา 2 ชั่ วโมงครึ่ง และแพร่ภาพการประกวดฯ  รอบตัดสินอีกครั้ง ในวันอาทิ ตย์ที่1 กรกฎาคม 2561 ทางช่อง 3  SD ช่อง 28 เวลา 20.30 – 23.00 น.

ผู้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ สไทยแลนด์ 2018 จะได้รับเงินสด  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) พร้อมมงกุฎ เพชรและชุดเครื่ องประดับจาก Beauty Gemsสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ ร ถยนต์ฮอนด้า ซีวิก แฮชท์แบ๊ก ประจำตำแหน่ง และรางวั ล อื่นๆมูลค่ารวม 5 ล้านบาท และ เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสยู นิเวิร์ส 2018  ในปีนี้ได้ กำหนดให้มีตำแหน่ง รองชนะเลิศ 4  ตำแหน่งและตำแหน่งรางวัลพิ เศษต่างๆ

ทั้งนี้ กองประกวดฯ ยังจัดให้มี พิธีลงนามการเป็นจังหวัดเจ้าภาพ ในการเก็บตัวทำกิจกรรมของจังหวั ดกระบี่โดย คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์  ประธานอำนวยการกองประกวดมิสยูนิ เวิร์สไทยแลนด์ และ คุณอภินันท์  เผือกผ่อง รอง ผู้ว่า- ราชการจังหวัดกระบี่โดย มี คุณสมรักษ์  ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้จั ดการและรักษาการ ผู้จัดการ ฝ่ ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทั ศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3   คุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จั ดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  คุณฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ โฆษณาต่างประเทศ การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย และ หม่อมหลวง ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ให้เกียรติร่ วมแถลงข่าวและเป็นสักขี พยานในการลงนาม

​บรรยากาศงานแถลงข่าวจัดการประก วดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018  (ครั้งที่ 1) เต็มไปด้วยความคึกคัก องค์กรพั นธมิตรและผู้สนับสนุนการประกวดฯ ต่างมาร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้ อมเพรียง พร้อมสาวงามครอบครัว มิ สยูนิเวิร์สไทยแลนด์   นำโดย มารีญา พูลเลิศลาภ  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 สุ ภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ (โบว์) รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 แ ละรองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์ สไทยแลนด์ 2017 อีก 3 คนคือ ปวีณสุดา ดรูอิ้น (ฟ้าใส) สุรพฤนท์ อาจคงหาญ (ปุ๊ ก) รัตน์ชนก เนาวะเศษ (เฟรม) รวมทั้ง ฟาริดา วัลเล่อร์ (ริด้า) มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์  2012 ซึ่งวันนี้ได้มาเป็นพิธี กรร่วมกับปวีณสุดา ดรูอิ้น อีกด้วย

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/พ.ค./2018 07:15:51 โดย Webmaster »
ขาย cd dvd การประกวดนางงาม

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines