ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

การประกวด Miss Food Beauty Queen 2015 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

อ่าน 1968 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้หลักเกณฑ์การประกวด MISS FOOD BEAUTY QUEEN
(สาวประเภทสอง)
23 ตุลาคม 2558
………………………………………………………
1. รับสมัครสาวประเภทสอง อายุ 18 – 25 ปี
2. ผเู้ขา้ประกวดตอ้งส่งในนามร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม FOOD SAFETY ของอ าเภอปลวกแดง
หากเป็นหา้งร้าน หรือบริษัท ให้ม้ีร้านคา้เขา้ร่วมในการส่งเข้าประกวด 1 ร้าน หากไม่มีให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันยื่นใบสมัคร
3. ร้านอาหารที่ส่งเขา้ประกวดสามารถร่วมกันได้ไม่เกิน 5 ร้าน ต่อผู้เข้าประกวด 1 ท่าน

4. ผเู้ข้ราประกวดอาศยัอยู่ในพ้ืนที่ใดก็ได้ไม่จำกัด

5. ชุดเข้าประกวด เป็นชุดสวยงาม ไม่จำกัดสีและแบบ รองเท้าตามความเหมาะสม

6. หลักฐานในการสมีีคร มีดังต่อไปน้ี
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วข้ึนไป จำนวน 1 รูป
- ใบสมัครของเทศบาล พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* เบอร์โทรศัพท์ผู้ประกวด และผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ในวันประกวด

7. เปิดรับสมคัรตั้งบักนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยสมัครได้ที่สไนักงานเทศบาลตไบลบ้านปลวกแดง เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ในวันราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-659246
e-Mail SIRIPORN.JANON@GMAIL.COM , naparukguy_suwan@hotmail.co.th

8. ผเู้ข้าร่วมประกวดหรือตัวแทนต้องงเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด และการตัดสินการประกวด
พร้อมจับหมายเลขในการประกวดโดยพร้อมเพรียงกนัวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.หากท่านใดไม่เข้ารับฟังหรือส่งตัวแทน
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในการประกวดคณะกรรมการกองการประกวดจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ท้งัสิ้น

9. เกณฑ์การใหค้ะแนน 150 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
- บุคลิกภาพ (หนา้ตา , หุ่น ,การเดิน ,การพูด ,กิริยา,มารยาท) 40 คะแนน
- ปฎิภาณไหวพริบ 30 คะแนน
-ความสามารถพิเศษ 30 คะแนน
-ความสวยงามของชุด 50 คะแนน
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. รางวัลในการประกวด MISS FOOD BEAUTY QUEEN มีดังต่อไปน้ี
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, สายสะพาย
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลรองชนะเลศอันอับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวลัแต่งกายสวยงาม เงินรางวัล 3,000 บาท
-รางวัล พยายามสวย เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลขวัญใจ MISS FOOD BEAUTY QUEEN เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
* รางวัลขวัญใจ จะตัดสินโดยนับคะแนนจากดอกไม้ที่ได้รับการเชียร์ของผู้เข้าประกวด

11. การประกวดบนเวทีจัดประกวดในคืนที่ 23 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งขั้นตอนในการเดินข้ึนเวทีประกวดออกเป็น 4 รอบ ดงัน้ี
รอบที่ 1 แนะนำตัวผู้เข้าประกวด
รอบที่ 2 การสัมภาษณ์และตอบคำถาม
รอบที่ 3 แสดงความสามารถ
รอบที่ 4 ตัดสินการประกวด
(ขั้นตอนการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับจำนวนผเู้ข้าประกวด)

ในวันประกวดให้ผู้เข้าประกวดไปลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองในเวลา 18.00 น.
(ถ้ามาหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการจะตัดคะแนนผู้เข้าประกวด)
  • sunday

  • *
  • สถานะ: ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 0 | กระทู้ 7
  • เพศ: ไม่ระบุ
ขาย cd dvd การประกวดนางงาม

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines